Relasjonene

Relasjon

Relasjon betyr forhold, forbindelse, sammenheng eller samhørighet.

Mennesket er ikke ferdig utviklet ved fødselen. Vi formes av menneskene vi har rundt oss og omgivelsene vi lever i. Måten vi mennesker ser på oss selv, skapes i relasjoner til andre. I dette perspektivet er relasjonen vi har til andre mennesker et godt utgangspunkt for utvikling.

Hvordan oppnå gode relasjoner? Den viktigste relasjonen du har, er den til deg selv. Start med relasjonen du har til deg selv. Snakker du pent til deg selv? Din indre dialog er utrolig viktig for hvordan du har det. Ved å øve deg på å ha en vennlig indre dialog, gjør du deg selv en kjempetjeneste – fordi det kan føre til bedre livskvalitet. I terapien utvikles evnen til å føle. Å føle er en forutsetning for å ønske. Hvis ønsker er basert på noe annet enn følelser - for eksempel rasjonell overveielse eller moralske påbud- da kan vi lett bli blokkert fra kontakten med vårt sanne jeg. Vi begynner med å rette oppmerksomheten mot opplevelsen av sanseinntrykkene og de kroppslige fornemmelsene. For så å bli bevisst og arbeide videre mot «å ønske»

 Vil du utvikle en høyere grad av egenomsorg? 

Hva med selvstøtte? Er du en bedre venn mot andre, enn mot deg selv?


Hva er relasjonstraume?

Relasjonstraumer er traumer, som har hendt i relasjon med andre mennesker

Eksempler på dette kan være psykisk misbruk som mangel på varme, kritikk og konstant nedvurdering, eller oversett og neglisjert. Fysisk misbruk kan være slag, spark, seksuelt misbruk, fysisk misbruk, omsorgssvikt, mobbing, krig, tortur og fengsel. Det er altså skade påført med vilje av en, eller flere andre.


Mennesker som har opplevd store belastninger kan oppleve å ha vansker med å regulere nærhet og avstand til andre mennesker. Vi må derfor være ekstra oppmerksomme på hva som kan fremme en god relasjon.


Hva er emosjonell mishandling?

Psykisk vold, også omtalt som emosjonell vold eller psykisk terror, kan bestå av for eksempel trusler, tvang, verbale beskyldninger, nedsettende kommentarer eller identitetstyveri.


Foreldre som hadde nok med seg selv?  

Vokste du opp med at de voksne var for travle og ikke tok seg tid til å snakke nok med deg? Ikke tok del i ditt liv. 

Barn merker foreldrenes manglene interesse. Barnet kan tolke det som " jeg er ikke verdt nok til at de gidder"    

Balanse

Strever du med å finne balansen i livet ditt? Er din indre kritiker streng mot deg? Tenker du ofte "jeg burde trene mer", eller at du burde være en bedre kjæreste? Bedre mor? Emosjonell intelligens handler om evnen til å oppfatte egne og andres følelser.

Fra våre første leveår blir vår oppfatning av verden som voksne dannet. Våre grunnleggende mønstre og tilgang til alle følelser, sinne, glede, sorg, redsel og lyst, formes i vårt møte med våre nærmeste omsorgspersoner.

I EQ-terapi jobber vi med å øke selvfølelsen din, slik at du kan tillate deg å kjenne på alle følelser og anerkjenne deg selv for den du er. Det kan være følelser du har stengt helt ute, som nå kommer til overflaten. Gjennom EQ-terapi kan en EQ-terapeut hjelpe deg til å bearbeide din historie.

Terapiformen handler om å lukke øynene og se deg selv. Du vil bearbeide din historie og revurdere dine sannheter og mønstre. Dermed blir det større plass til å leve i nuet og oppleve mer glede i hverdagen. Å møte ditt indre barn


EQ Emosjonelt fokusert terapi

  • Gjenkjenne og sette ord på egne følelser.
  • Ivareta følelsen på en hensiktsmessig måte, uten at det går utover andre.
  • Motivere meg selv.
  • Gjenkjenne følelser hos andre og møte de på en hensiktsmessig måte.
  • Skape nære, kjærlige og slitesterke relasjoner med andre.

Selvfølelse vs selvtillit


Selvtillit handler om det du presterer eller får til. Selvtilliten er som en indre stemme som dømmer og definerer om det du presterer på et område er bra eller dårlig. Det kan være på jobb, skole, trening, penger, statussymboler, og ikke minst; utseende. Dette fokuset på at det er de ytre faktorene som setter verdien på oss som mennesker, er et resultat av de tilbakemeldinger som våre omsorgspersoner ga oss i vår barndom med ord, blikk, toneleie og kroppsspråk. 

Du får det bedre med deg selv dersom du heller velger å ha oppmerksomheten rettet mot det som styrker selvfølelsen din. Selvfølelse handler om den verdien du setter på deg selv. Det vil si den programmeringen eller sannheten som du har, og som sier om du er verdifull eller ikke. God selvfølelse kommer fra en grunnleggende, ubetinget aksept av deg selv som menneske, basert på dine erfaringer i nære relasjoner i barndommen og som du gjennom livet har gjort til dine.( EQ Institute)

Terapeutiske relasjon

Å google psykolog Oslo eller terapeut Oslo eller hva en vi søker på når vi ønsker støtte.? Det finnes et hav av forskjellige terapi retninger og metoder der ute. Noen lover store resultater via metoden de praktiserer. jeg tror at den Terapeutiske relasjon mellom klient og terapeut er den viktigste faktoren for endringsarbeidet. 


Å bygge opp tillit til terapeuten kan ta tid. Det er individuelt hvilke mennesker vi ønsker å bygge tillitsbånd med. Det å oppleve en trygg og nær tilknytning til noen, om det er en venn, bestemor eller terapeuten. Kan hjelpe en ut av alarmmodus. Alarmmodus er når vi blir aktiverte når ingen reell fare truer. Traumatiske minner kan føre til at det sympatiske nervesystemet som skal beskytte oss mot fare ikke klarer å skille mellom farlig røyk og ufarlig damp.

Gjennom nye og positive erfaringer, kan vi lære å stole på at noen vil oss godt.

 Fordi med rask aktivering av alarmsystemet sitt kan en trenge mange gode nye erfaringer over tid, for å bygge opp tillit og bli tryggere i seg selv.

  Opplever du å ikke ønske å dele med din nåværende terapeut.? At du bare holder tilbake over tid.? At du ikke føler deg sett eller hørt i timene. Kan det være en mulighet å bytte terapeut. 

skadet i relasjon - heales i relasjon.

Toleransevindu

Alle mennesker har en såkalt trygghetssone og et toleransevindu. For mange som er traumatiserte, er toleranse vinduet smalere, så det skal mindre til for å "slå en helt ut" Amygdala er følsom. 

Har man opplevd å bli avist som barn, kan dette medføre at vi blir redde for å knytte oss til andre som voksne.

interpersonelle relasjoner. mellommenskelige relasjoner. 

    Emosjonelt fokusert terapi - Relasjonsterapi

jeg mot meg tanker og handlinger

Ta kontakt i dag